Tjänster

Vi tillhandahåller tjänster inom nedanstående områden

Revision i Österåker

Vårt målsättning är alltid att leverera kvalificerade revisionstjänster till små och medelstora ägarledda företag. Vi har erfarenhet av revision i varierande branscher och företag, alltifrån enmanskonsulter, byggföretag, utvecklingsföretag till bostadsrättsföreningar. En förutsättning för att utföra en optimal revision är att ha en bra relation till kunden. Bra relationer skapar vi genom att tillsammans med kunden gå igenom revisionsprocessen så att vad, hur och när olika åtgärder i revisionen ska utföras blir tydliga och prioriteras. 

En årlig oberoende revision är en kvalitetssäkring av ett företag och skapar samtidigt en trygghet och förtroende för alla intressenter. Med kvalitetssäkrade finansiella rapporter kan företagsledningen känna sig trygga med att fatta dom rätta affärsmässiga besluten. Därför är revisionen en självklarhet. 

Vi har en lång erfarenhet av revision

Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och er privatekonomi och ge råd anpassade för er situation. Vi vill fungera som ett bollplank som kan din verksamhet och som du löpande kan diskutera med, ingen fråga är för liten.

Revisionsverksamheten bedrivs under tillsyn av FAR och utbildning/fortbildning sker i enlighet med dess föreskrifter vilket borgar för en kontinuerligt uppdaterad revisionsprocess.

Vi levererar kvalificerade revisionstjänster till små och medelstora företag
Vi sköter den löpande redovisningen åt våra kunder

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler. Vi har även stor kunskap om företagsutveckling och rådgivning till dig som ska starta företag eller till dig som vill utveckla ditt företag.

Vi sköter den löpande redovisningen

Vi sköter den löpande redovisningen åt våra kunder utifrån de förutsättningar vi kommer överens om i vårt gemensamma uppdragsbrev. Uppdraget om redovisning kan skötas i våra lokaler, på plats hos kund eller i kombination av båda. Vi hanterar våra kunder utifrån dessa önskemål, vissa vill ha en rapport månatligen andra vill ha möjlighet till ögonblicksbilder som är möjliga genom dom webbaserade systemen som vi även arbetar med. 

Självklart hanterar vi även redovisning av moms, skatter och avgifter för kundens räkning.

Löneadministration i Österåker

När ni väljer vår lönehantering sköter våra specialister hela er löneadministration. Vilket innebär att all hantering av era uppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era krav och gällande lag. Med oss som partner för företagets lönehantering säkerställer ni att rätt lön betalas ut i rätt tid.

Vi administrerar våra kunders löner månatligen

Detta inkluderar att vi även hanterar redovisning av skatter och avgifter till skatteverket samt att uppdatering sker av semesterlöneberäkningar, vilka kan vara en betydande del av bolagets skuldsida. 

Lönekonsulter i Åkersberga

Våra lönekonsulter har stor kunskap om olika kollektivavtal, vet hur lokala avtal ska följas och reagerar snabbt på förändringar.

Vi hjälper dig med löneadministration
Få hjälp med bokslut i Österåker

Bokslut

Ett årsbokslut kan kännas som en omständlig process och dom flesta har en revisor eller redovisningskonsult till hjälp med dessa frågor. Eftersom bokslutet är som ett kvitto på hur verksamheten gått, ger den också en viktig överblick över tillgångar och skulder och är ett perfekt  underlag för nya målsättningar och visioner. Bokslutet ligger också till grund för företagets beskattning.

Bokslutstjänsten kan variera i sin utformning

Vi är behjälpliga med bokslut för enskilda firmor, handelsbolag såväl som aktiebolag. I de flesta fall hanterar vi den löpande redovisningen och avslutar året med bokslut, årsredovisning och deklaration. I andra fall har kunden själv upprättat redovisningen och vi biträder med upprättande av bokslut, och i förekommande fall årsredovisning och deklaration.

Inkomstskattedeklaration

Tycker du att deklarera är jobbigt, svårt och tar värdefull tid från dig kan du med fördel låta oss sköta jobbet. Vi upprättar deklarationer för privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag.

Din insats med deklarationen blir minimal

Det enda du behöver göra är att förse oss med dina underlag och efter samråd med dig, upprättar vi din och ditt företags deklaration. Skatt är ett område där nya lagar och förordningar ständigt ändrar kartan. Vår allt mer internationella värld ställer också krav på ny kunskap och erfarenhet.

Vi hjälper dig och ditt bolag att följa dom fastställda regler som gäller för beskattning. Samtidigt gör vi en skatteplanering som innebär att du och bolaget inte drabbas av ett felaktigt skatteuttag eller betalar mer skatt än vad som behövs enligt gällande lagstiftning. 

Till din hjälp finns våra experter som ger kvalificerad rådgivning i deklarations och skatte- och ägarfrågor.

Ekonomihuset i Österåker hjälper dig med inkomstskattedeklaration
Få hjälp med bolagsärenden i Österåker

Bolagsärenden i Österåker

Dom kanske största besluten för företagare rör ofta bolagsbildning, köp och fusioner av företag, generationsväxling eller avveckling. Det kan också röra ändringar i firman, styrelse eller säte.

Oavsett om det är ditt första företag eller om du är erfaren företagare så är det många beslut som ska fattas. Vilken bolagsform det nya företaget ska ha, hur ett eventuellt delägande ska fördelas och vilka som ska sitta i styrelsen är bara några av alla frågor som du ska ta ställning till. En del beslut som tas i uppstarten kan dessutom visa sig viktiga längre fram.

Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.

Vi kan även hjälpa dig med ansökan om F-skatt samt moms- och arbetsgivarregistrering. Oavsett om detta sker när bolaget startas eller vid ett senare tillfälle. Om vi dessutom redan är insatta i din löpande verksamhet och känner varandra blir det lättare för oss att ge dom bästa råden för din verksamhet i både stora och små frågor.

Skattekonsultation

Betalar ditt företag rätt skatt? Är det något område som företagare ska ta hjälp med så är det definitivt skatteområdet. Sveriges skattelagstiftning är komplex och det sker stora förändringar årligen. Det ställer stora krav på kvalificerad kunskap och med skicklig skatterådgivning kan ditt företag snabbt anpassa sig till dom möjligheter som uppstår då nya lagförslag införs.

Hos oss får du en trygg skatterådgivning

Skattekonsultationer behöver heller inte vara så dramatiskt som det låter, det handlar om att optimera både bolagets och ägarens skattesituation. Skattekonsultationer kan bestå av beräkningar och uppföljning av löneuttag för att exempelvis ha rätt lön för utdelning enligt huvudregeln. Vid behov anlitar vi även skatteexperter för att säkerställa att våra kunde får bästa möjliga utfall av skattekonsultationen. 

För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med vår skatterådgivning.

Skattekonsultation i Österåker
Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser kan ske av olika orsaker, det kan vara överlåtelser för att skapa en koncern eller omstrukturering inom en koncern eller externa förvärv och avyttringar. 

Vi hjälper dig med komplicerade företagsöverlåtelser

I en del mer komplicerade företagsöverlåtelser krävs det omfattande utredningar och arbete inför förvärv eller avyttringar, i andra betydligt mindre. Vid i princip alla överlåtelser anlitar vi expertis i vårt nätverk för att nå bästa resultat i
företagsöverlåtelsen. 

Kontakta oss för att få en första professionell analys av ditt företag och dina förutsättningar samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Generationsskiftesfrågor

Står du inför ett generationsskifte?

Ett ägarskifte innebär ofta en komplex process som innehåller ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågeställningar men också personliga ställningstaganden där känslor och personliga synpunkter måste vägas in.

Vi guidar dig rätt i dina generationsskiftesfrågor

Vi arbetar med rådgivning i generationsskiftesfrågor och andra komplicerade familjejuridiska frågor med anknytning till arvsrätt. Vi kan genomföra en första analys när du står inför ett generationsskifte. Ofta krävs det dock en fördjupad utredning där vi väljer att anlita expertis i vårt nätverk för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss för biträde, rådgivning och upprättande av juridiskt hållbara dokument som är anpassade efter din situation.

Generationsskiftesfrågor