Revision

Revision

Vårt målsättning är alltid att leverera kvalificerade revisionstjänster till små och medelstora ägarledda företag. Vi har erfarenhet av revision i varierande branscher och företag, alltifrån enmanskonsulter, byggföretag, utvecklingsföretag till bostadsrättsföreningar.

En förutsättning för att utföra en optimal revision är att ha en bra relation till kunden. Bra relationer skapar vi genom att tillsammans med kunden gå igenom revisionsprocessen så att vad, hur och när olika åtgärder i revisionen ska utföras blir tydliga och prioriteras. 

En årlig oberoende revision är en kvalitetssäkring av ett företag och skapar samtidigt en trygghet och förtroende för alla intressenter. Med kvalitetssäkrade finansiella rapporter kan företagsledningen känna sig trygga med att fatta dom rätta affärsmässiga besluten. Därför är revisionen en självklarhet. 

Vi levererar kvalificerade revisionstjänster till små och medelstora företag

Vi har en lång erfarenhet av revision

Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och er privatekonomi och ge råd anpassade för er situation. Vi vill fungera som ett bollplank som kan din verksamhet och som du löpande kan diskutera med, ingen fråga är för liten.  Revisionsverksamheten bedrivs under tillsyn av FAR och utbildning/fortbildning sker i enlighet med dess föreskrifter vilket borgar för en kontinuerligt uppdaterad revisionsprocess.

Så arbetar en revisor

Att driva företag medför naturligt ett stort ansvar – du måste planera och ta hand om företagets ekonomi och samtidigt anpassa dig till de regler som finns vad gäller bland annat bokföring. En revisor har som uppdrag att kontrollera ett företags redovisning. Revisorn granskar också hur ledningen eller styrelsen sköter sina uppgifter i företaget.

När är det krav på att ha en revisor?

Revisorskrav gäller för vissa bolag. Detta enligt aktiebolagslagen, som säger att alla aktiebolag och ekonomiska föreningar som under två sammanhängande räkenskapsår uppfyller minst två av dessa punkter måste ha en revisor:

  • Fler än 3 anställda.
  • Nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor.
  • Tillgångar (balansomslutning) på mer än 1,5 miljoner kronor. Om två eller fler av dessa kriterier stämmer in på företaget är det alltså krav på att ha en revisor. Kravet gäller dessutom alla bolag med finansiell verksamhet, publika bolag, och bolag med vinstutdelningsbegränsning, oavsett om dessa bolag möter några av kriterierna eller inte.

Anledningar till att anlita en revisionsbyrå

Även om du eller ditt bolag inte berörs av den lagstadgade revisionen finns många anledningar till att anlita en revisor, så kallad frivillig revision. Genom att ta hjälp av en revisor från oss på Ekonomihuset får du flera fördelar. Som vi nämnde tidigare granskar en revisor på ett oberoende sätt företagets redovisning och hur ledningen eller styrelsen hanterar verksamheten. Revisorn upprättar en så kallade revisionsberättelse för att visa att förvaltningen av styrelse och vd, bokföringen och redovisningen ser rätt ut och följer alla lagar och krav. Revisionsberättelsen fungerar som ett intyg på att ditt företag sköts på ett korrekt sätt och skapar därmed förtroende.

Den blir samtidigt en kvalitetsstämpel om ditt företag tittar på kapitalanskaffning eller ska låna pengar. Våra revisorer hjälper dig också att se vilka hot och möjligheter som finns framöver, tack vare omfattande kunskap som kombineras med god insikt i bolaget. Med en revisor riskerar du inte att årsredovisningen innehåller väsentligt felaktiga uppgifter. Kostnaden är liten jämfört med alla fördelar som det innebär.

Fördelar med att anlita en av våra revisorer:

Vad skiljer en redovisningskonsult och en revisor?

Ekonomihuset i Österåker erbjuder tjänster inom både redovisning och revision. En redovisningskonsult och en revisor har separata uppdrag, som på sätt och vis går in i varandra. Våra redovisningskonsulter hjälper dig exempelvis med att utföra bokföringen, löneadministration, stämma av konton och att göra årsbokslut. En revisor å andra sidan har som uppdrag att granska bokföringen som gjorts, och analyserar även företagets ekonomi.

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Skattekonsultation

Betalar ditt företag rätt skatt? Är det något område som företagare ska ta hjälp med så är det definitivt skatteområdet.

Företagsöverlåtelser

Kontakta oss för att få en första professionell analys av ditt företag och dina förutsättningar samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Generationsskifte

Vi arbetar med rådgivning i generationsskiftesfrågor och andra komplicerade familjejuridiska frågor med anknytning till arvsrätt.